Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Координаційна рада

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

 

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради (далі - Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної радії та міський, селищний, сільські голови.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови районної ради, так і за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.

Час і місце проведення наступного засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради. Про можливі зміни і доповнення до запланованих заходів члени Координаційної ради повідомляються в робочому порядку.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності - обраний Координаційною радою головуючий.

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів. При необхідності проводяться спільні засідання Координаційної ради і колегії райдержадміністрації.

6. Координаційна рада приймає рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними комісіями районної ради та виконавчим апаратом районної ради.

8. Координаційна рада:

- готує розгляд пропозицій по вдосконаленню чинних законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;

-  сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, також проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;

- обговорює стан економічного і соціального розвитку територіальних громад, в які об'єднані жителі сіл, селищ, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

-  аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

-  розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв'язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування;

-  аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування у здійсненні наданих законом повноважень, підвищенні ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненні і вдосконаленні зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

-  вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає пропозиції до Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади по сприянню у вирішенні цього питання;

-  сприяє налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих територіях у посиленні контролю за виконанням місцевими державними адміністраціями делегованих радами повноважень;

- спрямовує увагу на рівень організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління, в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців, проведення стажування працівників органів місцевого самоврядування в апараті обласної Ради, залучення до участі на місцях у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування депутатів рад, керівників постійних комісій, працівників виконавчого апарату районної ради та районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання;

- сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.