Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Положення про постійні комісії районної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Липовецької районної ради

 

І

1.            Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

Повноваження постійних комісій визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, регламентом роботи ради.

2.            Діяльність постійних комісій ґрунтується на колективному і вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до їх компетенції, законності, гласності.

3.            Порядок формування і організація діяльності постійних комісій визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами та даним положенням.

4.            Постійні комісії обираються радою на строк її повноваження у складі голови та членів комісії. На своєму засіданні комісія відповідно із чле­нів відкритим голосуванням обирає заступника голови та секретаря. До скла­ду постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступники.

5.            Постійні комісії районної ради працюють на громадських засадах.

6.            Районною радою створені відповідно сім постійних комісій:

-           з питань депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування;

-           з питань бюджету;

-           з питань регулювання земельних ресурсів, реформування земельних відносин, охорони природи та з питань агропромислового комплексу;

-           з питань освіти, культури, духовного відродження, охорони здоров'я, материнства і дитинства та з питань роботи з молоддю, фізкультури і спорту;

-           з питань соціального захисту населення, роботи з ветеранами;

-           з питань зміцнення законності та правопорядку;

-           з питань комунального господарства, благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів та торгівлі.

 

ІІ

1.        Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

2.        Постійні комісії за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями та співдоповідями.

3.        Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

4.        Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5.         За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником або секретарем комісії. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем.

6.        Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

7.        Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кіль­кох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови, заступника голови, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

8.     Постійні комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

 

ІІІ

1.     Голова постійної комісії:

-           скликає і веде засідання комісії;

-           дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами;

-           організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.     Заступник голови постійної комісії виконує функції голови в разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження.

3.     Секретар постійної комісії:

-           здійснює функції голови комісії в разі відсутності голови та його заступника або неможливості ними виконувати свої повноваження;

-           веде діловодство постійної комісії.