Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Положення про президію районної ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Липовецької районної ради

1.       Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.

До складу президії входять за посадою:

-         голова ради

-         заступник голови ради

-         голови постійних комісій ради.

До складу президії входять також уповноважені представники депутатських груп ради.

2.       Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни у персональному складі президії.

3.       Президія районної ради працює на громадських засадах. Вона підзвітна раді. Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради у період між сесіями.

4.       Засідання президії скликаються головою ради /у випадку його відсутності - заступником голови/ в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним при наявності не менш як двох третин від її складу. Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

5.       В засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.

На засідання можуть запрошуватися також представники державних органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

6.       Членам президії не пізніше, як за 3 дні до засідання повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.

7.       Президія ради простою більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

8.       Президія районної ради:

-           організує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського територіального самоврядування, самодіяльними об'єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

-           розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;

-           спільно з депутатами, постійними комісіями організує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, хід виконання рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян;

-           забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

-           координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їхніх пропозицій і зауважень;

-           сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією прав і обов'язків депутатів;

-           сприяє розвитку гласності, організує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;

-           сприяє організації роботи по проведенню всеукраїнських та місцевих референдумів, виборів органів державної влади і місцевого самоврядування, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;

-           розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

9.       Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради враховує при прийнятті розпоряджень.

10.  Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік. Крім того, інформація про роботу президії може заслуховуватися у будь-який час на вимогу не менше однієї третини від загального складу депутатів ради.