Голова районної ради
Науменко Юрій Михайлович

Керівництво районної ради 6 скликання

 

Науменко Юрій Михайлович

(голова районної ради)

тел./факс: (04358) 2-31-01, e-mail: [email protected]

Функціональні обов'язки:

Здійснює загальне керівництво роботою районної ради та її виконавчого апарату;

скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

забезпечує доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

організує роботу президії ради;

призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;

забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, політичними партіями, рухами, адміністрацією, об'єднаннями громадян, підприємств, організацій, установ і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

вносить на розгляд ради питання щодо організації виборів і відкликання депутатів виборцями та пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу;

за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

координує роботу районної ради з органами громадського самоврядування різних рівнів та районною державною адміністрацією;

звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.                                                                                 

Координує діяльність:

постійних комісій районної ради.                                                                              

Керує роботою:

президії районної ради;

виконавчого апарату районної ради.

 

Танасюк Руслан Анатолійович

(заступник голови районної ради)

тел.: (04358) 2-31-02, e-mail: [email protected]

Функціональні обов'язки:

В разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

Працює у районній раді на постійній основі і діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодіє з районною державною дміністрацією та органами місцевого самоврядування району.

Інформує голову районної ради про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище і вживає необхідних заходів для його покращення.

Забезпечує контроль за виконанням Законів України, здійснення державної політики в соціально-гуманітарній сфері, розпоряджень голови обласної та районної рад, рішень обласної та районної рад в галузі науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення, правопорядку.

Координує діяльність місцевих органів та органів місцевого самоврядування в політико-ідеологічній сфері, діяльність засобів масової інформації, забезпечує взаємодію з районною газетою та радіомовленням.

Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями.

Надає допомогу в роботі постійних комісій з питань освіти, культури, духовного відродження, спорту, туризму та роботи з молоддю; з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами, з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності і етики.

Забезпечує підготовку питань на розгляд президії районної ради.

Надає допомогу в організації навчання депутатів сільських, селищної та міської рад; формує кадровий резерв і організовує роботу з ним.

Взаємодіє з райдержадміністрацією з питань підготовки та проведення виборів, референдумів відповідно до чинного законодавства.

Веде особистий прийом громадян, забезпечує розгляд звернень, заяв громадян.

 

Тітенко Юрій Миколайович

(керуючий справами виконавчого апарату районної ради)

тел.: (04358) 2-16-84, факс: (04358) 2-17-83, e-mail: [email protected]

Функціональніобов'язки:

Організовує і контролює роботу виконавчого апарату ради щодо здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії, зв'язків з територіальними громадами району, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Забезпечує діяльність виконавчого апарату ради на підставі "Правил внутрішньо-трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату районної ради", які затверджуються розпорядженням голови ради.

Забезпечує контроль за організацією використання робочого часу працівників виконавчого апарату.

Організовує навчання працівників виконавчого апарату районної ради.

Забезпечує планування роботи виконавчого апарату, яке здійснюється щоквартально, відповідно до основних заходів, намічених районною радою, її президією, Координаційною радою з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, з врахуванням поточного моменту і ситуації, що складається в районі і державі в цілому.

Контролює виконання планів роботи відділів виконавчого апарату районної ради.

Організовує, контролює і координує матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату за погодженням голови ради.

Забезпечує підготовку інформаційно-аналітичного матеріалу для висвітлення у засобах масової інформації діяльності районної ради та її органів.

Забезпечує гласність в роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

Забезпечує взаємодію з громадськими організаціями району.

Координує питання правового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів. Організовує контроль за законністю актів, прийнятих зазначеними органами.

Готує рішення з питань зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність.

Забезпечує взаємодію з політичними партіями.

Готує проекти планів роботи ради, депутатських формувань, що складаються на поточний рік.

Організовує підготовку і проведення нарад, семінарів, інших заходів.

Забезпечує підготовку проектів рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, що стосуються виконання посадових повноважень, розробляє інші нормативно-правові акти, проводить експертизу проектів таких актів, при необхідності повертає їх на доопрацювання.

Вносить пропозиції щодо заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає на пленарних-засіданнях ради.

Організовує проведення спільних засідань галузевих постійних комісій різних рівнів рад.

Планує порядок підготовки та прийняття розпоряджень голови ради.

Забезпечує контроль за порядком ведення діловодства у виконавчому апараті районної ради.

Сприяє діяльності кабінету місцевого самоврядування районної ради, проведенню стажування посадових осіб.

Здійснює методичне забезпечення роботи органів місцевого самоврядування з питань створення програм розвитку територіальних громад.

Сприяє посадовим особам органів місцевого самоврядування їх участі в обласному та Всеукраїнському конкурсах розвитку територій та розбудови місцевого самоврядування.

Організовує навчання депутатів, та сільських, селищного, міського голів та секретарів відповідних рад, та інших категорій керівників.

Вивчає і узагальнює практику роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, постійних комісій, депутатів. Координує методичну роботу з питань поширення і впровадження прогресивних форм і передового досвіду організаційної і управлінської діяльності органів місцевого самоврядування.

Сприяє відповідним виборчим комісіям у здійсненні організаційно-технічних заходів щодо підготовки та проведення виборів і референдумів.

Готує методичні рекомендації та брошури з практики роботи органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб, депутатів місцевих рад району усіх рівнів.

Відповідає за підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях президії районної ради.

Планує і забезпечує виконання діючого порядку оформлення відряджень і надання відпусток працівників виконавчого апарату районної ради.

Співпрацює з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Координує роботу постійних комісій районної ради:

-                       з питань депутатської етики, гласності адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування;

-                       з питань бюджету;

-                       з питань агропромислового комплексу;

-                       з питань регулювання земельних ресурсів, реформування земельних відносин та охорони природи;

-                       з питань освіти, культури, духовного відродження, охорони здоров'я, материнства і дитинства;

-                       з питань соціального захисту населення, роботи з ветеранами;

-                       з питань роботи з молоддю, фізкультури і спорту;

-                       з питань зміцнення законності та правопорядку;

-                       з питань комунального господарства, благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів та торгівлі.